Nowy przewodniczący Rady Miejskiej - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 19 czerwca 2019
Wybierz miasto na mapie
Nowy przewodniczący Rady Miejskiej
Data dodania: 2018-11-20 12:30:40
Nowy przewodniczący Rady Miejskiej
Źródło zdjęcia: wroclaw.pl
19 listopada podczas Inauguracyjnej Sesji Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia został Jarosław Charłampowicz z Platformy Obywatelskiej, który był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybrano także trzech Wiceprzewodniczących Rady: Pana Bartłomieja Ciążyńskiego z Sojuszu dla Wrocławia, Panią Dorotę Galant z Nowoczesnej oraz Łukasz Olberta z Prawa i Sprawiedliwości.

Powołano 12 komisji:

1) Statutową– opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, przygotowywanie opinii w przypadkach konieczności interpretacji przepisów Statutu Wrocławia w zakresie zasad i trybu postępowania Rady i jej organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów prawa miejscowego do prawa powszechnie obowiązującego, w tym przygotowywanie projektu zmian Statutu.

2) Budżetu i finansów– opiniowanie projektów uchwał związanych z opracowaniem założeń dotyczących budżetu Miasta i strategii finansowej Miasta, opracowywaniem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zarządzaniem finansami Miasta, w szczególności zgodności planów finansowych z założeniami społeczno -gospodarczymi, celowości i rzetelności planów finansowych,
monitorowanie realizacji osiąganych dochodów i realizowanych wydatków, półroczna i roczna ocena wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych jednostek budżetowych, opiniowanie spraw i
wniosków wpływających do komisji, współpraca ze służbami Prezydenta odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową Miasta.

3) Edukacji i młodzieży– opiniowanie projektów uchwał w zakresie spraw polityki oświatowej i nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek oświaty, kształcenia zawodowego w szkołach oraz doradztwa
zawodowego, programów profilaktycznych, podnoszących bezpieczeństwo uczniów i innych zagadnień związanych z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży, w tym w szczególności zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją i młodzieżą oraz współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego
związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji.

4) Spraw społecznych, osiedli i partycypacji –opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji, wnioskowanie i przygotowanie projektów uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów
radnych rad osiedli, przeprowadzanie konsultacji w zakresie zapisów Statutów oraz ordynacji wyborczej Rad Osiedli, sprawy funkcjonowania samorządów osiedlowych, jako jednostek pomocniczych Miasta, ich
powoływania, zakresów i warunków działania, w tym określania w budżecie Miasta wysokości środków na realizację zadań, inicjowanie współpracy pomiędzy samorządami osiedli oraz podejmowanie mediacji w
celu rozwiązywania konfliktów. Sprawy związane z partycypacją społeczną i budżetem obywatelskim, zapoznawanie się ze sprawozdaniami, w tym pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie
pieczy zastępczej; sprawami funkcjonowania placówek pomocy społecznej, zapewniania realizacji świadczeń socjalnych, sprawami bezrobocia oraz tworzenia zasad współpracy z organizacjami
pozarządowymi; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z
przedmiotowym zakresem działalności komisji.

5) Gospodarki komunalnej– opiniowanie wniosków i projektów uchwał wpływających do komisji. Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie Miasta w zakresie gospodarowania gruntami oraz mieniem komunalnym w tym dróg ulic i mostów. Ocena zarządzania obiektami komunalnymi, polityki cenowej w zakresie opłat czynszowych.
. Sprawy transportu indywidualnego i zbiorowego. Monitorowanie spółek gminnych prowadzących działalność w zakresie kompetencji Komisji, zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego Wrocławia oraz pobudzania i wspierania przedsiębiorczości. Opiniowanie spraw związanych z gospodarowaniem zasobami Miasta; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady.

6) Sportu i rekreacji– opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji. Sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, monitorowanie obiektów sportowych i zapoznawanie się z możliwościami budowy obiektów sportowych, udział w seminariach i konferencjach poświęconych finansowaniu i rozwojowi sportu. współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady.

7) Zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska– opiniowanie wniosków i projektów uchwał wpływających do komisji dot. ochrony jakości powietrza, klimatu i przyrody, edukacji ekologicznej i
utrzymania zieleni miejskiej. Sprawy dotyczące realizacji gospodarki wodno- ściekowej, utrzymania czystości i realizacji gospodarki odpadami ochrony środowiska Wrocławia oraz ocena polityki
energetycznej. Ocena realizacji polityki transportowej i zrównoważonej mobilności. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi; opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków funduszu proekologicznego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady;

8) Rozwoju przestrzennego i architektury– opiniowanie spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, protestów i zarzutów do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykazów nieruchomości gruntowych i lokali
użytkowych przeznaczonych do obrotu cywilno -prawnego; opiniowanie spraw dotyczących: nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich, współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie: kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno -kompozycyjnego miasta, planu rozwoju przestrzennego miasta i rewitalizacji miasta, sporządzania planów rozwoju społeczno - gospodarczego i strategii miasta; współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi.

9) Kultury i współpracy z zagranicą– opiniowanie projektów uchwał; sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta, sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wznoszenia pomników, wspieranie społecznej aktywności kulturalnej w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, współpraca ze środowiskami kultury, nauki współpracy ze środowiskami twórczymi Miasta; współpracy ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury środowiskiem akademickim, promocja kultury i nauki; sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz wspieranie organizację imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu
Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji.

10) Zdrowia i bezpieczeństwa– opiniowanie projektów uchwał, sprawy kształtowania polityki pro rodzinnej, wspierania rodzin zwłaszcza w ich funkcjach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych. Sprawy profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz funkcjonowania placówek opieki zdrowia, zapoznanie się z corocznie przedstawianymi informacjami służb w sprawach porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego oraz Strażą Miejską i Policją.

11) Rewizyjną- przeprowadzanie kontroli na podstawie rocznego planu kontroli uchwalonego przez Radę;

12) Skarg, wniosków i petycji- przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej zaplanowano na 22 listopada br.

Źródło: wroclaw.pl
Tagi: wrocław, urząd miasta, radni, komisje, pierwsza sesja,
Najczęściej czytane
go to top